Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku
Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo spoločnosťou WBA Property Development, s.r.o., Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 36 412 538 (ďalej len „spoločnosť WBA PD") ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie a obchodných ponúk, týkajúcich sa informácií o novinkách a kontaktovania na základe dopytu, prostredníctvom e-mailu a telefónu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.


Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoy. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť WBA PD na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť WBA Property Development, s.r.o., Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 36 412 538 , e-mailová adresa office@wbapd.sk, telefónne číslo +421 2 3241 0011 (kontakt na recepciu).

Spoločnosť WBA PD je možné kontaktovať:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR").


Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
a) REA Tatry, s.r.o,Šulekova 2, Bratislava 811 06 , IČO: 36 755 737
b) WBA Property Development, Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 36 412 538


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Panoráma Koliba tak, ako je uvedené vyššie.


Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám alebo zavolajte: +421 905 063 527